‘ทาทาสตีล’ โชว์กำไรไตรมาส2/65 กว่า 900 ลบ. ผลจากราคาเหล็กพุ่งต่อเนื่อง

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  แจงผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับไตรมาสที่ 2 ของปี การเงิน 2565 กรกฎาคม-กันยายน 2564) ดังนี้

1. ผลการดำเนินงาน
เศรษฐกิจไทยในช่วงไตรมาสที่2(กรกฎาคม-กันยายน) ของปี งบประมาณ 2565ได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมและการส่งออกที่ชะลอตัว ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ปรับลดประมาณการการเติบโตทางเศรษฐกิจสำหรับปี
ปฏิทิน 2564 ลงเหลือร้อยละ 0.7 เนื่องจากการล็อกดาวน์ที่ยืดเยื้อ พื้นที่วิกฤตเพิ่มมากขึ้น และการขาดแคลนแรงงาน
การก่อสร้างภาครัฐชะลอตัวลง เนื่องจากไม่มีโครงการใหม่ๆเข้าสู่ขั้นตอนการก่อสร้างท่ามกลางโครงการที่ดำเนินอยู่นี้
การก่อสร้างภาคเอกชนลดลงในการก่อสร้างทุกประเภทยกเว้นอุตสาหกรรม

ขณะที่ค่าเงินบาทยังคงอ่อนค่าอย่างต่อเนื่องท่ามกลางสถานการณ์ทางเศรษฐกิจนี้ปริมาณการขายสินค้าสำหรับไตรมาสนี้ของบริษัทอยู่ที่326,000 ตัน ลดลงเมื่อ
เทียบกับไตรมาสก่อน แต่ยังคงดีขึ้นประมาณร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน

สำหรับช่วง 6 เดือนปริมาณการขายอยู่ที่ 672,000 ตันดีกว่าปี ที่แล้วร้อยละ 10 รายได้จากการขายสูงกว่าไตรมาสก่อนและไตรมาสเดียวกัน
ของปี ก่อน โดยได้รับแรงหนุนจากราคาเหล็กที่ปรับตัวดีขึ้น
มูลค่าสินค้าคงเหลือรวมเพิ่มขึ้น 259 ล้านบาท เมื่อเทียบกับเดือนมีนาคม 2564 จากราคาสินค้าสำเร็จรูปและโลหะที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามลดลงในแง่ของปริมาณ จำนวนวันในการหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 อยู่ที่ 44 วัน เทียบกับ 43 วัน ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2564

ผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับไตรมาสก่อนและปี ก่อน
1.1 รายได้จากการขายและบริการที่เกี่ยวข้อง
ปริมาณการขายสินค้าในไตรมาสนี้อยู่ที่326,000 ตัน ลดลงร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน ส่วนใหญ่เนื่องจาก
ยอดขายสินค้าเหล็กเส้นที่ลดลงจากความต้องการในประเทศที่ซบเซาจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกที่3
อย่างไรก็ตามบริษัทชดเชยด้วยการส่งออกเหล็กแท่ง เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน ปริมาณขายสินค้าเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5

สำหรับงวด 6เดือนสิ้นสุดวันที่30 กันยายน 2564 ปริมาณการขายสินค้าของบริษัทอยู่ที่672,000 ตัน สูงกว่า 595,000 ตันในช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยหลักมาจากปริมาณการขายสินค้าเหล็กลวดในประเทศที่ปรับตัวดีขึ้น ประกอบกับการ
ส่งออกเหล็กแท่ง ในขณะที่ปริมาณขายสินค้าเหล็กเส้นในประเทศลดลง

รายได้จากการขายและบริการที่เกี่ยวข้องในไตรมาสนี้อยู่ที่ 7,894 ล้านบาท ใกล้เคียงกับไตรมาสก่อน เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี ก่อนและช่วง 6 เดือนของปีก่อน รายได้จากการขายเพิ่มสูงขึ ้น โดยหลักมาจากราคาสินค้าที่ปรับตัว
สูงขึ้นจากราคาเศษเหล็กและเหล็กแท่งที่เพิ่มสูงขึ้นสอดคล้องการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก

1.2 กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
บริษัทรายงานผลกำไรก่อนภาษีที่ 922 ล้านบาทในไตรมาสนี้เทียบกับกำไรก่อนภาษีที่ 849 ล้านบาทในไตรมาสก่อน
ขณะที่กำไรก่อนภาษีในไตรมาสเดียวกันของปี ก่อนอยู่ที่ 139 ล้านบาท ผลการด าเนินงานที่ดีขึ้นในช่วงนี้เป็นผลมาจากราคาขายสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ส่วนต่างระหว่างราคาสินค้าและราคาวัตถุดิบปรับตัวดีขึ้นจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก

สำหรับงวด 6เดือน บริษัทรายงานผลกำไรก่อนภาษีที่ 1,771 ล้านบาท เทียบกับกำไรก่อนภาษีที่ 218 ล้านบาท ในช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากราคาขายที่สูงขึ้นและปริมาณการขายสินค้าสำเร็จรูปที่เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับบริษัทมีการส่งออกแท่งเหล็ก

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s