กฎระเบียบที่ออกโดยสหภาพยุโรปว่าด้วยเรื่องอาหาร ภายใต้โครงการ “Better Training for Safer Food”

กฎระเบียบที่ออกโดยสหภาพยุโรปว่าด้วยเรื่องการขออนุญาตและการวางจำหน่ายอาหารที่ผลิตขึ้นมาใหม่รวมถึงอาหารท้องถิ่นที่มาจากประเทศนอกกลุ่มสมาชิก 18-21 กุมภาพันธ์ 2563 โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สีลม กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

ตั้งแต่วันที่ 18 ไปจนถึง 21 กุมภาพันธ์ 2563 นี้ ทางกระทรวงสุขภาพและการคุ้มครองผู้บริโภคประจำคณะกรรมาธิการยุโรปจะจัดการอบรมระดับภูมิภาคขึ้น โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับกฎระเบียบว่าด้วยการขออนุญาตและการวางจำหน่ายอาหารที่ผลิตขึ้นมาใหม่ (Novel Foods) รวมถึงอาหารท้องถิ่นซึ่งนำเข้ามาจากประเทศนอกกลุ่มสมาชิก โดยการอบรมนี้จัดขึ้นที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย ภายใต้โครงการ “Better Training for Safer Food”

คณะกรรมาธิการยุโรปได้พัฒนาชุดกฎหมายที่มีความครอบคลุม ซึ่งควบคุมกระบวนการการขออนุญาตสำหรับอาหารที่ผลิตขึ้นมาใหม่ มีการให้คำจำกัดความอาหารที่ผลิตขึ้นมาใหม่หรือ Novel Foods ว่าเป็นอาหารที่ไม่มีประวัติการบริโภคภายในภูมิภาคยุโรปก่อนวันที่ 15 พฤษภาคม 2540 ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ได้มีการบังคับใช้กฎหมายสำหรับอาหารที่ผลิตขึ้นมาใหม่ (Regulation (EC) No 258/97)

กระทรวงสุขภาพและความปลอดภัยด้านอาหารประจำคณะกรรมาธิการยุโรป (DG SANTE) ได้จัดการอบรมระดับภูมิภาคขึ้นเป็นระยะเวลาสามวัน โดยงานนี้มีตัวแทนผู้เข้าร่วมงานจำนวน 34 คน จาก 10 ประเทศภายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (กัมพูชา อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ ไทย เวียดนาม) ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการอบรมนั้นจะเป็นเจ้าหน้าที่จากองค์กรระดับประเทศที่ยืนยันถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบว่าด้วยการวางจำหน่ายอาหารที่ผลิตขึ้นมาใหม่และอาหารท้องถิ่น

คณะผู้เชี่ยวชาญระดับโลกและระดับภูมิภาคจำนวนห้าท่านจะรับหน้าที่เป็นผู้จัดการอบรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้เกิดกิจกรรมที่ประสานความร่วมมือกับคู่ค้าที่มิใช่ประเทศสมาชิกในเรื่องของอาหารที่ผลิตขึ้นมาใหม่ ทำให้ผู้คนทราบถึงกฎระเบียบของสหภาพยุโรปที่มีอยู่เพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นเข้าใจมากยิ่งขึ้น และสามารถนำกฎระเบียบดังกล่าวไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกฎระเบียบดังกล่าวนี้จะนำมาบังคับใช้กับการขออนุญาตและการวางจำหน่ายอาหารที่ผลิตขึ้นมาใหม่ในตลาดของสหภาพยุโรป

โดยการอบรมนี้ถือเป็นชุดการอบรมเริ่มต้นของการอบรมในระดับภูมิภาคที่จัดขึ้นเก้าครั้ง เริ่มตั้งแต่ปี 2563 ไปจนถึง 2564 ในแอฟริกา (เซเนกัลและเอธิโอเปีย) ละตินอเมริกา (อาร์เจนตินาและคอสตาริกา) เอเชีย (อินเดีย ไทย และจีน) ตะวันออกกลาง (จอร์แดน) และยุโรป (มอลโดวา) ภายใต้โครงการ BTSF ซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมจำนวน 300 คนจาก 68 ประเทศ

กฎระเบียบเกี่ยวกับอาหารที่ผลิตขึ้นมาใหม่ (EU) 2015/2283 (NFR) ที่แก้ไขในครั้งนี้ครอบคลุมหมวดหมู่อาหารที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น (เพิ่มขึ้นจาก 4 ประเภทในกฎระเบียบเก่าเป็น 10 ประเภท) หมวดหมู่ใหม่ที่กำหนดไว้ภายใต้ข้อ 3 ของ NFR ได้แก่ อาหารที่มีหรือประกอบด้วยสัตว์ หรือชิ้นส่วนของสัตว์ (เช่น แมลง) วัตถุดิบที่มาจากแร่ จุลินทรีย์ที่มาจากการเพาะเลี้ยงเซลล์และเนื้อเยื่อ สัตว์และพืช และอนุภาคนาโนเชิงวิศวกรรม ลักษณะใหม่อีกอย่างหนึ่งของ NFR คือขั้นตอนที่ระบุในข้อ 4 ที่ว่าผู้ประกอบธุรกิจอาหารต่าง ๆ จะสามารถยื่นคำร้องขอการลงความเห็นจากประเทศสมาชิกเกี่ยวกับสถานะอาหารที่ผลิตขึ้นมาใหม่ของอาหารหรือส่วนผสมชนิดหนึ่งได้ โดยกระบวนการดังกล่าวนี้มีรายละเอียดอยู่ใน Commission Implementing Regulation (EU) 2018/456

NFR ได้ขับเคลื่อนกระบวนการขออนุญาตอาหารที่ผลิตขึ้นมาใหม่ให้เป็นขั้นตอนแบบรวมศูนย์ ซึ่งทำให้เกิดกระบวนการที่ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และทำให้ผู้ประกอบธุรกิจอาหารต่าง ๆ และเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎระเบียบสามารถเข้าใจได้โดยง่าย อีกทั้งยังสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ ข้อกำหนดทางวิทยาศาสตร์และการจัดการสำหรับการขอวางจำหน่ายอาหารที่ผลิตขึ้นมาใหม่นั้นได้ระบุไว้ใน Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2469

นอกจากนี้ อีกเรื่องหนึ่งที่ NFR ได้กล่าวถึงคือกระบวนการ “ยื่นความประสงค์” สำหรับอาหารท้องถิ่นที่มาจากประเทศนอกกลุ่มสมาชิก กระบวนการนี้ ซึ่งมีการชี้แจงรายละเอียดไว้ใน Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2468 ทำให้ผู้สมัครสามารถส่งเอกสารผ่านระบบการส่งเอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ของคณะกรรมาธิการได้ โดยเอกสารดังกล่าวจะแสดงถึงอาหารท้องถิ่นที่บริโภคโดยประเทศนอกกลุ่มสมาชิกมาเป็นเวลาอย่างน้อย 25 ปี ในกรณีที่ EFSA หรือประเทศสมาชิกไม่มีข้อโต้แย้งด้านความปลอดภัยแล้ว คณะกรรมาธิการจะรับเรื่องและอนุญาตให้มีการวางจำหน่าย รวมถึงเพิ่มรายชื่ออาหารดังกล่าวเข้าในยูเนียนลิสต์ (Union List) อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งด้านความปลอดภัยแล้ว ผู้สมัครอาจถอนการยื่นความประสงค์ดังกล่าว หรือนำส่งเอกสารฉบับเต็มผ่านขั้นตอนปกติแทนก็ได้ ทั้งนี้ EFSA ได้จัดทำข้อแนะนำเกี่ยวกับการจัดเตรียม และการยื่นความประสงค์ หรือเอกสารสมัครที่จะยื่นเพิ่มเติมสำหรับอาหารท้องถิ่นที่มาจากประเทศนอกกลุ่มสมาชิกไว้แล้ว

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s