Oracle’s 2020 Top 10 Cloud Predictions

Oracle’s 2020 Top 10 Cloud Predictions

10 การคาดการณ์ที่เกี่ยวกับระบบคลาวด์ในปี ค.ศ. 2020  โดยออราเคิล ผลกระทบจากระบบอัตโนมัติ The impact automation ปัญญาประดิษฐ์(AI)การเรียนรู้ของเครื่องจักรกล (Machine Learning)บล็อกเชน (Blockchain) และอื่น ๆ ที่จะเกิดขึ้นกับเทคโนโลยีสารสนเทศภายในปี ค.ศ. 2025

การคาดการณ์เรื่องที่ 1

90% ของการปฏิบัติงานด้านไอทีและงานบริหารจัดการข้อมูลที่ใช้มนุษย์ดำเนินการทั้งหมด จะกลายเป็นระบบอัตโนมัติโดยสมบูรณ์ ซึ่งจะเปิดประตูสู่ยุคใหม่แห่งนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ(IT innovation)

ภายในปี ค.ศ. 2025 90% ของการงานด้านไอทีและงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูลโดยใช้มนุษย์ดำเนินการทั้งหมด จะกลายเป็นระบบอัตโนมัติโดยสมบูรณ์

การคาดการณ์เรื่องที่ 2

จะเกิดการแบ่งปันข้อมูลสำคัญในระบบคลาวด์มากขึ้น 600 เท่า

แฮคเกอร์ (Hacker) หรือผู้ประสงค์ร้ายในโลกออนไลน์จะยิ่งมีกลวิธีในการแทรกแซงมากยิ่งขึ้น บริษัทต่าง ๆ จึงจำเป็นต้องเสริมประสิทธิภาพโดยการหาวิธีการรับมือในการทำงานกับข้อมูลและระบบต่าง ๆ

การคาดการณ์เรื่องที่ 3

ภายในปี ค.ศ. 2025 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานวิสาหกิจ 100% จะผนวกรวมปัญญาประดิษฐ์บางรูปแบบเข้าในการทำงาน

การคาดการณ์เรื่องที่ 4

100% ของแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่อุปทานจะต้องพึ่งพาเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality)ความเป็นจริงเสมือน (Virtual Reality) การเรียนรู้ของเครื่องจักรกล (Machine Learning)บล็อกเชน (Blockchain) และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT)ในบางกรณี อัลกอริธึมของปัญญาประดิษฐ์จะขจัดความจำเป็นของการตัดสินใจโดยมนุษย์ไปด้วย

การคาดการณ์เรื่องที่ 5

ระบบอัตโนมัติจะส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบเฉพาะบุคคล ทั้งในฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝ่ายขาย และหน่วยงานหลักอื่น ๆ ของธุรกิจ โดยภายในปี ค.ศ. 2025 80ของงานขายจะกลายเป็นระบบอัตโนมัติซึ่งช่วยให้พนักงานขายสามารถเปลี่ยนไปมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมกับลูกค้าได้มากขึ้น

การคาดการณ์เรื่องที่ 6

80% ของเมืองใหญ่จะใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT)ในระบบเมืองอัจฉริยะ โดยภายในปี ค.ศ. 2025 80% ของเมืองใหญ่จะใช้ข้อมูลอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT)เพื่อให้เมืองนั้น ๆเป็นระบบเมืองอัจฉริยะอย่างแท้จริง

การคาดการณ์เรื่องที่ 7

วิทยาการข้อมูลจะกลายเป็นระบบอัตโนมัติมากขึ้น และฝังตัวอยู่ในระบบการวิเคราะห์และการบริหารจัดการข้อมูล โดยภายในปี ค.ศ. 2025 จะมีนักวิทยาการข้อมูล (Data Scientists) ไม่เพียงพอต่อความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้น โดยขึ้นอยู่กับแนวโน้มต่าง ๆ

การคาดการณ์เรื่องที่ 8

การอุบัติของเครื่องจักรที่ทำงานด้วยปัญญาประดิษฐ์(AI) จะก่อให้เกิดงานรูปแบบใหม่ที่ไม่เคยมีใครคาดคิดมาก่อน

เครื่องจักรจะทำงานแทนคนงานในบริษัทบางแห่ง ผู้บริหารธุรกิจจึงจำเป็นต้องพิจารณาถึงแนวทางที่จะทำให้คนงานจักรกลหน่วยหนึ่งทำงานร่วมกับคนงานจักรกลอีกหน่วยหนึ่งได้ดีที่สุด

การคาดการณ์เรื่องที่ 9

การโจมตีความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์จะมีกลวิธีที่แยบยลมากขึ้นจากการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง(IoT)และปัญญาประดิษฐ์ (AI)โดยภายในปี ค.ศ. 2025 80% ของการโจมตีความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์จะเกิดขึ้นจากภายในแหล่งข้อมูล

การคาดการณ์เรื่องที่ 10

80% ของข้อมูลจะถูกเชื่อมต่อกับสิ่งต่าง ๆ แทนที่จะเป็นตัวบุคคล

ขนาดของข้อมูลอัตลักษณ์จะใหญ่ขึ้นกว่าในอดีต โดยข้อมูลส่วนมากจะถูกแยกย่อยกระจายไปยังผู้ใช้งาน แอปพลิเคชัน และอีโคซิสเต็มต่าง ๆ

ปัจจุบัน บริษัทต่าง ๆ ในทุกขนาดและทุกพื้นที่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนมาใช้ระบบคลาวด์รุ่นใหม่ ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อองค์กรวิสาหกิจยุคใหม่ และให้ประโยชน์ทั้งในด้านการวัดผล ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน แล้วคุณจะดำเนินงานให้ประสบผลสำเร็จตามนั้นได้อย่างไร?ออราเคิล นำเสนอระบบคลาวด์รุ่น 2 ที่ผ่านการออกแบบโครงสร้างระบบคลาวด์ IaaS และPaaS ใหม่ตั้งแต่พื้นฐาน โดยสร้างระบบใหม่ทั้งหมดเพื่อตอบโจทย์ความต้องการการใช้งานที่มีความสุ่มเสี่ยง โดยการทำงานของระบบ Oracle Cloudมอบระบบฐานข้อมูลOracle Autonomous Databaseที่มีความสามารถในการซ่อมแซมตัวเอง ปรับแต่งด้วยตัวเอง และขับเคลื่อนด้วยตัวเองได้เป็นเจ้าแรกของโลก พร้อมความสามารถในการวิเคราะห์ขั้นสูงของระบบOracle Analytics Cloud

ระบบคลาวด์ที่เปี่ยมประสิทธิภาพนี้จะช่วยขจัดความซับซ้อนยุ่งยาก ความผิดพลาดจากมนุษย์ และการบริหารจัดการโดยมนุษย์ให้หมดไป พร้อมช่วยลดต้นทุนการดูแลจัดการได้มากถึง 80% บริการระบบคลาวด์รุ่น 2 ของออราเคิลสร้างขึ้นบนโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์ที่มั่นคงที่สุดในโลก เสริมกำลังด้วยบริการแพล็ตฟอร์มแบบบูรณาการและซอฟต์แวร์ที่ทำงานได้อย่างครอบคลุม นับตั้งแต่การพัฒนาแอปพลิเคชันและการวิเคราะห์ธุรกิจ ไปจนถึงการบริหารจัดการข้อมูล การบูรณาการระบบงาน ความมั่นคงปลอดภัย ปัญญาประดิษฐ์ และบล็อกเชน ดังนั้น คุณจึงสามารถใช้งานเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้ทันทีเพื่อขับเคลื่อนผู้นำตลาดสู่ความสำเร็จ ซึ่งประกอบด้วยการวางแผนที่รัดกุม การตั้งระบบให้ใช้งานได้ และเครื่องมือในการถ่ายโอนงาน เพื่อการโยกย้ายระบบข้อมูลในสถานที่ปฏิบัติงานของคุณขึ้นสู่ระบบคลาวด์

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s