มูลนิธิธารศิลป์รักษ์จิตรกร ร่วมกับ กลุ่มเซ็นทรัล ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปะ “เทิดไท้พระราชวงศ์จักรี”16-29 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

1531732255578-700x664

มูลนิธิธารศิลป์รักษ์จิตรกร ร่วมกับ กลุ่มเซ็นทรัล ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปะ
“เทิดไท้พระราชวงศ์จักรี”16-29 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
คณะกรรมการมูลนิธิธารศิลป์รักษ์จิตรกร และ คณะศิลปินจิตรกร ประติมากร ร่วมกับ บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด จัดนิทรรศการศิลปะ “เทิดไท้พระราชวงศ์จักรี” (IN HOMAGE TO THE CHAKRI DYNASTY) ที่จัดขึ้นเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ครบ 66 พรรษา กับงานแสดงผลงานจิตรกรรมและประติมากรรมของศิลปินชื่อดังเพื่อเทิดทูนพระบรมราชจักรีวงศ์, งานประติมากรรมของประติมากรจากช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร, ทีมงานสร้างพระเมรุมาศ และ ศิลปินระดับแนวหน้าของไทย และเชิญชมกิจกรรมในพิธีเปิดงาน ได้แก่ การแสดงปั้นประติมากรรมสด, การวาดภาพสีน้ำ กาวาดภาพด้วยสีชาโคล และ กิจกรรมระหว่างวันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ การวาดภาพเหมือน PORTRAITระหว่างวันที่ 16-29 กรกฎาคม 2561 ณ ชั้น 1 โซนบีคอน3-4 (ฝั่งอิเซตัน) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

1531732275181-600x776
โดยภายในพิธีเปิดงานได้รับเกียรติจาก ท่านผู้หญิงภรณี มหานนท์ รองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วย ลลิสา จงบารมี ประธานคณะกรรมการมูลนิธิธารศิลป์ รักษ์จิตรกร ร่วมด้วย ปกรณ์ พรรธนะแพทย์ ผู้แทนกลุ่มเซ็นทรัล, คุณหญิงแสงเดือน ณ นคร, คุณหญิงโรส บริบาลบุรีภัณฑ์, ดร.ศุลีมาศ สุทธิสัมพัทน์, ยาจิตร ยุวบูรณ์, ดร. เสาวนีย์ เตชะไพบูลย์, อุษณีย์ วงศ์วรสุ, ดร. สุมาลี อุทัยเฉลิม, , สริยา สิวายุ, ดร.พาชื่น รอดโพธิ์ทอง, สุวิมล มหากิจศิริ, จรูญ – อุดมทัศนีย์ ยังประภากร, ยิ่งลักษณ์ หนุนภักดี, วรารมย์ ปัจฉิมสวัสดิ์ และ วี มาร์ ร่วมด้วยศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงาน อาทิ อ. แนบ โสตถิพันธุ์, อ. ศุภกิจ อุตตรนคร, อ. วัชระ ประยูรคำ, อ. พิทักษ์ เฉลิมเล่า, อ. ธเนศร์ เตยทอง และอีกมากมายร่วมงาน เพลิดเพลินกับดนตรีไพเราะกับการบรรเลงเพลงแซกโซโฟน โดย อ. อัฐ กัลยาณคุปต์ ศิลปินจากไทยแลนด์ก็อตทาเลนต์ ร่วมแสดง

1531737563832-700x740
ลลิสา จงบารมี ประธานคณะกรรมการมูลนิธิธารศิลป์รักษ์จิตรกร กล่าวว่า นิทรรศการศิลปะ “เทิดไท้พระราชวงศ์จักรี” จัดแสดงผลงานเพื่อเทิดทูนพระบรมราชจักรีวงศ์อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างงานศิลปะ ร่วมอนุรักษ์ส่งเสริมเพื่อให้เป็นคุณประโยชน์แก่สังคม ผ่านการจัดงานแสดงผลงานจิตรกรรมประติมากรรมร่วมสมัย บางชิ้นไม่เคยจัดแสดงที่ไหนมาก่อนประกอบด้วยภาพพระบรมสาทิสลักษณ์พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ได้แก่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5,สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9, และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรรัชกาลที่ 10 รวมถึงภาพวาดพระบรมวงศานุวงศ์ อีกทั้งยังมีภาพวาดที่สื่อถึงวัฒนธรรรมไทยและวิถีชีวิตพระเพณีไทย ภาพวาดศิลปะมุมมองอื่นๆ จากมูลนิธิธารศิลป์ฯ โดยแบ่งเป็นผลงานจิตรกรรมจำนวน 80 ชิ้น และประติมากรรมอันล้ำค่า 50 ชิ้น

P_20180716_124749-700x393
โดยมีวัตถุประสงค์ 4 ประการ ได้แก่ 1. เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีเทิดทูน และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระมหากษัตริย์ไทยในพระบรมราชวงศ์จักรี ทรงวิริยะอุตสาหะ บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อปวงชนชาวไทย 2. เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ครบ 66 พรรษา 3. เพื่อจัดหารายได้เป็นทุนการศึกษาเรียนรู้และสร้างอาชีพแก่ผู้ด้อยโอกาส ในมูลนิธิพระดาบส 4. เพื่อหารายได้สมทบกองทุนค่ารักษาพยาบาล ศิลปินในมูลนิธิธารศิลป์รักษ์จิตรกร
สำหรับผลงานชิ้นไฮไลต์ ได้แก่ ภาพวาดสีน้ำมัน “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” ผลงานของ อ. อภิชัย การิกาญจน์ ผู้เชี่ยวชาญการวาดภาพเหมือน โดยเฉพาะภาพของพระราชวงศ์จักรี มีแรงบันดาลใจจากการเคารพและเทิดทูน พระบรมราชวงศ์ทุกพระองค์, ภาพวาดสีน้ำมัน “วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร” ใช้เทคนิคการวาดด้วยเกียง ผลงานของ อ. ศุภกิจ อุตตรนคร

1531733037211-700x479
ประติมากรรมเท่าองค์จริง “พระเจ้าหลวงเสด็จพระพาสยุโรป ไกลบ้าน” โดย อ. วัชระ ประยูรคำประติมากรฝีมือเยี่ยมของเมืองไทย สร้างผลงานด้วยความภาคภูมิใจ และเกิดจากความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 5 ที่ทรงเสียสละและทุ่มเท เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตของพสกนิกรให้อยู่เย็นเป็นสุข คืนความเป็น “ไท” และให้ที่ดินทำมาหากินแก่พสกนิกรไทย, ประติมากรรม “พระมหากษัตริย์ กษัตริย์นักพัฒนา อายุ 89 ปี” ผลงานของ อ. วัชระ ประยูรคำ ผู้ปั้นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมากที่สุดในประเทศไทยร่วม 70 องค์ อาจารย์ได้รับแรงบันดาลใจจากพระองค์ท่านในหลายๆ ด้านประติมากรรม “ใจ” “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ผลงานของอ. พิทักษ์ เฉลิมเล่าจากแรงบันดาลใจที่พระองค์มี “ใจ” สำคัญต่อทุกๆ สิ่งที่พระองค์ทรงสร้างสรรค์เพราะพระองค์ท่านมีใจต่อแผ่นดินและพสกนิกรของพระองค์ตลอดเวลา, ประติมากรรมชื่อ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ล้นเกล้ารัชกาลที่ 5” ในคราวบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2416ผลงาน อ. ธเนศร์ เตยทอง ประติมากรผู้เชี่ยวชาญงานปั้นพระบรมราชวงศ์จักรี เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี เทิดทูน และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระมหากษัตริย์ไทยในพระบรมราชวงศ์จักรี ทรงวิริยะอุตสาหะ บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อปวงชนชาวไทย
ทางด้าน ปกรณ์ พรรธนะแพทย์ กล่าวว่า ในฐานะผู้แทนกลุ่มเซ็นทรัล รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกับ มูลนิธิธารศิลป์รักษ์จิตรกร จัดนิทรรศการ “เทิดไท้พระราชวงศ์จักรี” ในครั้งนี้ขึ้น โดยรวบรวมผลงานด้านศิลปะแขนงต่างๆ ทั้งจิตรกรรมและประติมากรรมที่เกี่ยวเนื่องกับพระราชวงศ์จักรี ซึ่งล้วนแต่หาชมได้ยากและมีคุณค่าทางจิตใจต่อพสกนิกรชาวไทยทุกคน โดยนิทรรศการดังกล่าวจะจัดแสดงที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ระหว่างวันที่ 16-29 กรกฎาคม 2561 เป็นอีกหนึ่งนิทรรศการที่คนไทยไม่ควรพลาดอย่างยิ่ง

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s