อ.ต.ก. จัดงานตลาดเกษตรอินทรีย์ อ.ต.ก.(Organic Market) ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรกรอินทรีย์สู่สากล

IMG_0710-700x466

อ.ต.ก. จัดงานตลาดเกษตรอินทรีย์ อ.ต.ก.(Organic Market) ยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรกรอินทรีย์สู่สากล

 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านการตลาด งาน ตลาดเกษตรอินทรีย์ อ.ต.ก.เพื่อเป็นการสนับสนุนและยกระดับสินค้าเกษตรกรอินทรีย์ ช่วยเพิ่มมาตรฐานคุณภาพสินค้าและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค โดยงานจัดขึ้น ในระหว่างวันที่ 21 25 กุมภาพันธ์  2561 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ

 IMG_0472-700x466

นายกมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.) กล่าวว่า อ.ต.ก. ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร และได้ดำเนินการขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาลในการปฏิรูปและพัฒนาทางด้านภาคการเกษตร โดยเล็งเห็นความสำคัญและสนับสนุนให้เกษตรกรหันมาทำการเกษตรแบบปลอดภัย ทั้งยัง คำนึงถึงคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและผู้บริโภค จึงได้มีกำหนดจัดงานได้กำหนดจัดงานตลาดเกษตรอินทรีย์ อ.ต.ก.ในระหว่างวันที่ 21 25 กุมภาพันธ์  2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรีขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้นำผลผลิตทางการเกษตรของตนมาจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคโดยตรง เป็นการเชื่อมโยงทางการตลาด เพิ่มช่องทางการจำหน่าย สร้างโอกาสทางธุรกิจ เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ตลอดจนเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น ตามนโยบายของรัฐบาล

IMG_0381-700x466

สำหรับวัตถุประสงค์หลักในการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าแก่เกษตรกร และสนับสนุนให้เกษตรกรผลิตสินค้าที่มีคุณภาพเข้าสู่ระบบตลาด เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคอีกหนึ่งช่องทาง ทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้เรียนรู้ เพิ่มทักษะด้านการตลาดสร้างการเรียนรู้และพัฒนาผลผลิตการเกษตรไปสู่โมเดิร์นเทรด (Modern Trade) นอกจากนี้ อีกวัตถุประสงค์หนึ่ง คือ เพื่อส่งเสริมและรณรงค์ให้ประชาชนหันมาบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทยมากขึ้น เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมากอีกทางหนึ่ง รวมถึงเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สื่อให้เห็นถึงศักยภาพของพี่น้องเกษตรกรไทยอีกด้วย นายกมลวิศว์ กล่าวปิดท้าย

IMG_0336-700x466

สำหรับงาน ตลาดเกษตรอินทรีย์ อ.ต.ก.จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21 25 กุมภาพันธ์  2561มิถุนายน 2560 รวม 5 วันเต็ม ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ ตั้งแต่เวลา 11.00 21.00 น. ประมาณ ท่านที่สนใจสินค้าดีมีคุณภาพ ราคาพิเศษไม่ควรพลาด

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s