ฉลอง 2 ทศวรรษอย่างยิ่งใหญ่การแข่งขัน ฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ปีที่ 20

Honda Eco 16112017_๑๗๑๑๑๖_0001-700x465

ยิ่งใหญ่ในรอบ 2 ทศวรรษ แข่งรถฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ครั้งที่ 20 สุดคึกคัก 470 ทีมจ ากทั่วประเทศร่วมลงสนามดวลความเ ก่ง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ พร้อมคว้าสิทธิ์ร่วมชิงชัยระดับ นานาชาติ

             เอ.พี. ฮอนด้า ผู้จัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ ฮอนด้าในประเทศไทย จุดพลังฝันให้เด็กไทยเติบโตสู่ก ารเป็นวิศวกรที่มีคุณภาพ ด้วยการสานต่อกิจกรรมที่มีมากว่ า 2 ทศวรรษกับการแข่งขัน ฮอนด้ าประหยัดเชื้อเพลิง” Honda Eco Mileage challenge ครั้งที่ 20 ประจำปี  2560 เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนที่กำลังศึกษาอยู่ในสายอาชีวศึกษาแ ละอุดมศึกษา ได้แสดงความสามารถในการออกแบบแล ะประดิษฐ์ยานพาหนะที่ประหยัดน้ำ มันเชื้อเพลิงมากที่สุด ซึ่งในปีนี้มีทีมเข้าร่วมแข่งขั นทั้งสิ้น 470 ทีมจากทั่วประเทศ ที่สนามช้างอินเตอร์เนชันแนลเซอ ร์กิต จ.บุรีรัมย์  

             นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล   ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า ขอแสดงความชื่นชมในความตั้ งใจจริงของ บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด ที่ได้ให้ความสำคัญต่อการศึกษาข องเยาวชน ให้เรียนรู้จากภาคปฏิบัตินอกหลั กสูตรพร้อมทั้งเป็นการสร้างจิ ตสำนึกที่ดีด้านการอนุรักษ์พลั งงาน และการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่ดีในการตอ บสนองนโยบายของภาครัฐกิจกรรมการ แข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง นอกจากจะเป็นการสนับสนุน  ให้เยาวชนของชาติ ได้พัฒนาความรู้และทักษะในการคิ ดค้นและประดิษฐ์ยานยนต์ประหยัดพ ลังงานเชื้อเพลิงแล้ว ยังเป็นการแสดงออกซึ่งความคิดใน เชิงสร้างสรรค์  อันเป็นการฝึกฝนเพื่อให้เกิดพัฒ นาการทางด้านความคิด ซึ่งผมรู้สึกปลื้มปิติเป็นอย่าง ยิ่งที่ได้ทราบว่า มีนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขั นเป็นจำนวนมาก ถือเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าการแ ข่งขันครั้งนี้ประสบความสำเร็จเ ป็นอย่างสูง ในการที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทย
             ด้านนายอารักษ์ พรประภา รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด เปิดเผยว่า ภายใต้โครงการ เอ.พี. ฮอนด้าจุดพลังฝัน  ที่มีความตั้งใจสร้างเยาวชนไทย สู่การเป็นวิศวกรคุณภาพ โดยพัฒนาศักยภาพ ทางด้านทักษะวิศวกรรมยานยนต์ ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกรักษ์ พลังงาน ตามรอยพระราชดำริ ในหลวงรัชกาลที่ 9 มาอย่างต่อเนื่ องเป็นปีที่ 20
             “สำหรับในปี 2560 ซึ่งเป็นปีที่ จัดการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้ อเพลิงมาเป็นปีที่ 20 ในระยะเวล า 2 ทศวรรษของการแข่งขันฯ เรายังคงยกระดับกิจกรรมให้เกิดป ระโยชน์ต่อเยาวชนสูงสุด ด้วยการส่งเสริมให้ผู้เข้าแข่ งขันทำการออกแบบและประดิษฐ์ตั วรถแข่งด้วยตนเอง ซึ่งกติกานี้จะทำให้ทุกทีมได้ เรียนรู้ตั้งแต่จุดเริ่มต้น ทั้งเรื่องการดีไซน์รถตามหลักอา กาศพลศาสตร์ การเลือกใช้วัสดุต่างๆ รวมถึงการศึกษาการทำงานเชิงลึกข องเครื่องยนต์ระบบหัวฉีด PGM-FI   ไปจนถึงการวางแผนการวิ่งในสนา ม ทั้งหมดนี้จะส่งผลดีในแง่ของการ วิจัยและพัฒนา เกิดเป็นโนว์ฮาวใหม่ๆ ของแต่ละสถาบัน และจะทำให้เยาวชนได้พัฒนาความสา มารถ และ เปิดโอกาสให้ได้รู้จักการทำงานเ ป็นทีม ซึ่งส่งผลดีต่อวงการอาชีวะและวิ ศวกรรมยานยนต์ของไทยในอนาคต  ในปีนี้มีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งหมด  470 ทีมซึ่งถือว่าได้รั บความสนใจจากเยาวชนและสถานศึกษา เป็นอย่างมาก
             สำหรับการแข่งขันรถประหยัดเชื้อ เพลิง Honda Eco Mileage Challenge จะแบ่งออกเป็น 2 ประเ ภท ประกอบด้วยประเภทรถประดิษฐ์ และประเภทรถตลาด โดยในประเภทรถประดิษฐ์จะแบ่งออก เป็น 3 ระดับ ได้แก่ระดับอาชีวศึกษา ระดับอุดมศึกษา และระดับประชาชนทั่วไป กำหนดกติกาให้รถทุกคันใช้ตัวถัง ที่มาจากการประดิษฐ์ขึ้นเองเท่า นั้น และติดตั้งเครื่องยนต์ระบบหัวฉี ด PGM-Fi ที่ฮอนด้าให้การสนับสนุ น ส่วนในประเภทรถตลาด จะเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปเข้าแ ข่งขันได้โดยใช้รถจักรยานยนต์ฮอ นด้าเวฟ110i ฮอนด้าซีแซดไอ และ ฮอนด้าดรีม110i โดยสามารถปรับแต่ งเครื่องยนต์ได้ตามกติกาที่กำหน ดไว้ และลงแข่งขันโดยในปีนี้กำหนดให้ ใช้น้ำมันแก๊ซโซฮอลล์ E20 จากเดิ มที่ใช้น้ำมันแก๊ซโซฮอลล์ 91 ซึ่ งเป็นการประหยัดพลังงานอี กทางหนึ่ง และเปลี่ยนแปลงอัตราความเร็ วเฉลี่ยให้เป็นไม่น้อยกว่า 30  กิโลเมตร /ชั่วโมงขึ้นไป จากเดิมกำหนดไว้ความเร็วเฉลี่ยไ ม่น้อยกว่า 25 กิโลเมตร/ชั่วโมง ขึ้นไป ทำให้การแข่งขันดูมีความสนุกเร้ าใจมากขึ้น
            ซึ่งทีมชนะเลิศสถิติสูงสุด จะได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และได้สิทธิเข้าร่วมแข่งขันรถปร ะหยัดเชื้อเพลิงระดับนานาชาติรา ยการ Honda Soichiro Cup ครั้งที่ 38 ในปี 2018 ที่ป ระเทศญี่ปุ่น
                                                             ………………………… …………..
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s