รางวัลสุดยอดเอสเอ็มอีแห่งปี“THAILAND TOP SME AWARDS 2017”

ผู้ได้รับรางวัล THAILAND TOP SME AWARDS 2017-700x305

นิตยสาร Business+ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
และธนาคารพัฒนาวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ งประเทศไทย
มอบรางวัลสุดยอดเอสเอ็มอีแห่งปี“THAILAND TOP SME AWARDS 2017”

นิตยสาร BUSINESS+ โดยบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และธนาคารพัฒนาวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ งประเทศไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญของวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อม หรือเอสเอ็มอี ซึ่งเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่ช่ วยเสริมสร้างความเข้มแข็งและมั่ นคงให้แก่ภาคเศรษฐกิจของประเทศ จึงได้ร่วมกันจัดงานมอบรางวัลผู้ ประกอบการเอสเอ็มอี“THAILAND TOP SME AWARDS 2017” ขึ้นในวันพุธที่ 6 กันยายน 2560ณ ห้องนภาลัยบอลรูม โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ
การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุ ประสงค์เพื่อมอบรางวัลอันทรงเกี ยรติให้แก่ผู้ประกอบการ อันจะเป็นการสร้างแรงจู งใจและเป็นแบบอย่างความสำเร็ จให้แก่ผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ในการมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจให้ ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติเป็นอย่างสู งจาก ดร.สมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีและกล่ าวปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “SMEs in THAILAND 4.0Model”

ทั้งนี้รางวัล “THAILAND TOP SME AWARDS 2017” ประกอบด้วยรางวัลผลการดำเนิ นงานดีเยี่ยมตามประเภทอุ ตสาหกรรมและรางวัลความเป็นเลิ ศในด้านต่าง ๆ มีทั้งสิ้น  27 รางวัล ประกอบด้วย

รางวัลดีเยี่ยมตามประเภทอุ ตสาหกรรม ได้แก่
·        บริษัท แกรนด์ เอทีเอส จำกัด
·        บริษัท ซัคเซส ฟูล (2014) จำกัด
·        บริษัท ดี พี เซอร์เวย์แอนด์ลอว์ จำกัด
·        บริษัท เฟรนลี่กรุ๊ปส์ โลจีสติ๊ก จำกัด
·        บริษัท วิชั่นกลาส แอนด์ ดอร์ อินดัสเทรียล จำกัด
·        บริษัท อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส์ จำกัด (มหาชน)
·        บริษัท เอ็น.อาร์.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
·        บริษัท เอ็ม.เค.พี.ซี. คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด
·        บริษัท แอพพลิแคด จำกัด
·        บริษัท โฮมฮับ จำกัด

รางวัลประเภทความเป็นเลิศในด้ านต่าง ๆ ได้แก่
·        Business Innovation of the Year                      บริษัท เชียงใหม่ ไบโอเวกกี้ จำกัด
·        Best New Business of the Year                        บริษัท ฟู้ดเดิ้ล นู้ดเดิ้ล จำกัด
·        Business Person of the Year                              บริษัท เวอร์จิ้น เอฟ แอนด์ บี จำกัด
·        Social Enterprise of the Year                            บริษัท สุราษฎร์ อินเตอร์ ทัวร์ จำกัด (แพ500 ไร่)
·        Employee of the Year Award                           บริษัท พัชทรี ทัวร์ กรุ๊ป จำกัด
·        Excellence in R&D Award                                                บริษัท ก้าวหน้าโลจิสติคส์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
·        Green Business of the Year                               บริษัท กาแฟ วาวี จำกัด
·        Marketing Plan of the Year                               บริษัท โจลี่ แฟมิลี่ จำกัด
·        Startup Business of the year                              บริษัท ฟรุตต้า เนอเชอรัล จำกัด
·        Entrepreneur of the Year                                     บริษัท ครอสแม็กซ์ รีเทล จำกัด
·        Small Business of The Year                              บริษัท โพโมะ เฮ้าส์ จำกัด
·        Business of the Year                                            บริษัท เอซีเค ฟู้ดเทค จำกัด

·        Service Excellence of the Year                         บริษัท รอยส์ เซอร์วิจำกัด

·        Training and Development of the Year          บริษัท เอ็มวีพี คอนซัลแทนต์ จำกัด
·        Sustainable Business of the Year                     โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน
·        Fast Growing Business of the Year                 บริษัท มิลลิเมด จำกัด
·        Best Product Design                                            บริษัท อ๊อสซี่ อันเดอร์ วิฮิเคิ้ลส์ จำกัด

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s