ไอคอนสยามสานต่อโครงการเพื่อสังคม จัดประกวด “ทูตน้อยไอคอนสยาม” ในหัวข้อ “ของดี คลองสาน บ้านฉัน”

03 ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทองเพลง กับผลงาน ป้านางผ้าฝ้าย-700x466

ไอคอนสยามสานต่อโครงการเพื่อสังคม จัดประกวด “ทูตน้อยไอคอนสยาม” ในหัวข้อ “ของดี คลองสาน บ้านฉัน” ปั้นตัวแทนเยาวชนรุ่นใหม่ ถ่ายทอดเรื่องราวมรดกดีงามของย่านกะดีจีน-คลองสาน

ไอคอนสยาม ร่วมกับ องค์กรพันธมิตรต่างๆ จัดการประกวด “ทูตน้อยไอคอนสยาม” ต่อเนื่อง ในหัวข้อ “ของดี คลองสาน บ้านฉัน” เพื่อเฟ้นหาตัวแทนเยาวชนเป็นผู้แทนถ่ายทอดเรื่องราวมรดกวัฒนธรรมดีงามของชุมชนกะดีจีน-คลองสาน และร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีเอกลักษณ์ที่ดีงามของย่านนี้ไว้ พร้อมปลูกฝังให้เกิดความรัก ความหวงแหนในชุมชนประวัติศาสตร์แห่งนี้

นายสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด กล่าวว่า ไอคอนสยามให้ความสำคัญในการร่วมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม จึงยึดมั่นในการดำเนินพันธกิจต่อสังคม 3 เรื่องหลักอย่างต่อเนื่อง คือ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาโดยรอบ, การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและส่งเสริมต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตนอย่างยั่งยืน และการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงามที่อยู่คู่กับวิถีคนริมน้ำเจ้าพระยามาช้านาน ด้วยไอคอนสยามได้เข้ามาเป็นสมาชิกในชุมชนคลองสาน เราจึงร่วมสนับสนุนให้คนในชุมชนรู้สึกภาคภูมิใจในท้องถิ่นตน จึงริเริ่มการประกวด “ทูตน้อยไอคอนสยาม” ขึ้นเป็นปีแรกในปี พ.ศ. 2559 ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากเยาวชน ผู้ปกครอง และโรงเรียนในชุมชนกะดีจีน-คลองสาน

จึงจัดการประกวดทูตน้อยไอคอนสยามต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 หัวข้อการจัดงาน เรื่อง “ของดี คลองสาน บ้านฉัน” เพื่อให้เยาวชนที่สมัครเข้าร่วมโครงการสามารถถ่ายทอดความภูมิใจในย่านผ่านเสียงเล็กๆ ที่มีพลังจากเยาวชนในย่านกะดีจีน-คลองสาน การประกวดในหัวข้อ “ของดี คลองสาน บ้านฉัน” เปิดโอกาสให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการนำเสนอเรื่องราวมรดกอันดีงามและล้ำค่าในย่านคลองสาน ที่เป็นความภาคภูมิใจของตนเอง อาทิ วัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ สถานที่สำคัญ งานฝีมือ อาหาร หรือภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายยุคหลายสมัย ซึ่งเยาวชนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายอบรมให้ความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมทัศนศึกษานอกสถานที่ เพื่อเรียนรู้แหล่งประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมริมแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งล้วนเป็นสถานที่สำคัญที่บอกเล่าถึงประวัติความเป็นมาและยังแสดงอัตตลักษณ์ของย่านกะดีจีน-คลองสาน หลังจากนั้นเหล่าเยาวชนจะนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอต่อคณะกรรมการในหัวข้อ “ของดี คลองสาน บ้านฉัน” ในรูปแบบของตัวเอง เพื่อลุ้นตำแหน่งทูตน้อยไอคอนสยามประจำปี 2560

สำหรับผู้ชนะการประกวดทูตน้อยไอคอนสยาม ประเภทบุคคล ในปีนี้ได้แก่ เด็กหญิงเรณุกา ฑีฆายุ อายุ 9 ปี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนวัดทองเพลง และเด็กชายปวริศ ว่องเชาว์นิมิต อายุ 10 ปี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จากโรงเรียนวัดสุวรรณ และโรงเรียนที่ชนะการประกวดโครงการ มีทั้งสิ้น 3 โรงเรียน ได้แก่ ผู้ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทองเพลง กับผลงาน “ป้านางผ้าฝ้าย”, รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง โรงเรียนวัดกัลยาณมิตร กับผลงาน “ผลิตภัณฑ์หัวสิงโต” และรองชนะเลิศอันดับสอง โรงเรียน ซางตาครู้สศึกษา กับผลงาน “ขนมอร่อยกะดีจีน” ทูตน้อยไอคอนสยาม จะเป็นตัวแทนเยาวชนคนรุ่นใหม่แห่งย่านชุมชนกะดีจีน-คลองสานที่จะมาบอกเล่ามรดกวัฒนธรรมอันดีงาม เพราะย่านกะดีจีน-คลองสาน คือ ย่านประวัติศาสตร์ มีความเป็นมาทางวัฒนธรรมที่ยาวนานที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร ทั้งยังเป็นชุมชนเก่าแก่ที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำสายหลักของประเทศไทย กิจกรรมนี้จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนในพื้นที่ได้ศึกษาและเรียนรู้สิ่งล้ำค่าของท้องถิ่น เพื่อสร้างตัวแทนเยาวชนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญสามารถบอกเล่าเรื่องราวอันน่าภาคภูมิใจของย่านกะดีจีน-คลองสาน ให้เป็นที่ประจักษ์

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s