พิธีลงนาม MOU ประชารัฐ สร้างวินัยการจัดการขยะ ชุมชนริมคลอง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม( สส.) ร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

1500617620386-720x491

พิธีลงนาม MOU ประชารัฐ สร้างวินัยการจัดการขยะ ชุมชนริมคลอง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม( สส.) ร่วมกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยเครือข่ายพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมคูคลองและสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการประชารัฐร่วมใจ สร้างวินัยการจัดการขยะชุมชนริมคลอง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยภายในชุมชนริมคลอง มุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน ในวันศุกร์ที๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ชุมชนศาลเจ้าพ่อสมบุญ ๕๔ เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร

1500619222971-720x480
ปัจจุบันรัฐบาลได้มีการขับเคลื่อนภารกิจ “การสร้างวินัยคนในชาติมุ่งสู่การจัดการที่ยั่งยืน” ภายใต้ Road Map การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ซึ่งกรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดทำโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยออกจากแหล่งกำเนิด โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ และภาคีเครือข่าย

1500619257687-720x480

มีส่วนร่วมและจิตสำนึกในการลด คัดแยก และนำขยะมูลฝอย
กลับมาใช้ประโยชน์โดยใช้หลัก ๓RS ซึ่งได้แก่ การลดปริมาณขยะมูลฝอย ( Reduce ) การใช้น้ำ ( Reuse )การนำกลับมาใช้ใหม่ ( Recycle )เพื่อเป็นการขยายผล ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบบใหม่ในการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างพอเพียงและสร้างความยั่งยืนในการดำเนินโครงการ กรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตจึงมีการสนับสนุนการสร้างวินัยการจัดการขยะภายในชุมชนริมคลอง

1500617616853-720x500
การบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อประสานความสุขในการส่งเสริมและสนับสนุนดำเนินการสร้างวินัยการจัดการขยะมูลฝอย ระหว่างกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดย นายสากล ฐินะกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เครือข่ายพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมคูคลองโดย นายอวยชัย สุดประเสริฐ และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน( องค์กรมหาชน ) นายสมชาติ ภาระสุวรรณ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนและมีนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ให้เกียรติเป็นสักขีพยาน ทั้งสามฝ่ายได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการขยะมูลฝอย การจัดการสิ่งแวดล้อม การปรับภูมิอื่นๆ ซึ่งกำหนดเป้าหมายในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานสร้างวินัยการจัดการขยะมูลฝอย โดยบูรณาการงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมของชุมชน โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1500619237271-600x899
1. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
1.1 สนับสนุนด้านวิชาการ องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อมุ่งสู่ชุมชนปลอดขยะ( Zero Waste ) ได้แก่ วิทยากรอบรมให้ความรู้ สื่อเอกสารเผยแพร่ การศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบ
1.2 สนับสนุนการจัดทำแผนปฏิการว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมการดำเนินงานการจัดการขยะมูลฝอยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อมุ่งสู่ชุมชนปลอดขยะ ( Zero Waste )
2. เครือข่ายพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมคูคลอง
2.1ดำเนินการคัดแยกขยะภายในครัวเรือน เพื่อนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์
2.2 ดำเนินกิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอยโดยหลัก 3Rs การลดปริมาณขยะ ( Reduce ) การใช้ซ้ำ ( Reuse) และการกลับมาใช้ใหม่ ( Recycle ) เพื่อชุมชนขยะปลอดภัย ( Zero Waste )
2.3 รักษาความสะอาดบริเวณชุมชน การจัดการสิ่งแวดล้อมและปรับภูมิทัศน์
3. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ( องค์การมหาชน )
3.1 สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อกิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอย กิจกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมและการปรับภูมิทัศน์
3.2 สนับสนุนให้เกิดชุมชนต้นแบบการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมริมคลอง
การลงนามในการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๐๐ คนแบะยังมีกิจกรรมปลูกต้นไม้ โดยเครือข่ายภาครัฐและภาคประชาชน

 

1500619270523-720x4801500619262192-720x480

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s